Intekening sectorplan AMBOR-bedrijven

Achtergrond sectorplan
Eind 2014 is door de sector Afvalbeheer en –Management en Beheer van de Openbare Ruimte (AMBOR) een sectorplan opgesteld. In het sectorplan is beschreven welke arbeidsmarktknelpunten er binnen de sector bestaan en welke maatregelen getroffen worden om deze op te lossen. Het sectorplan is goedgekeurd en vanaf 10 mei 2015 treedt het sectorplan voor onze branche in werking. De duur van het sectorplan is twee jaar. Het sectorplan biedt voor gemeenten en publieke bedrijven een unieke kans om te investeren in geschoold personeel en bedrijvigheid. In totaal is bijna € 11,4 miljoen subsidie beschikbaar voor instroom en scholing van nieuwe werknemers en werken aan duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel. Voor de meeste maatregelen bedraagt de subsidiebijdrage 50% van de kosten. Alleen voor de loonkosten van BBL-ers en nieuwe medewerkers geldt per saldo een subsidiepercentage van 20%.

Toelichting bij intekening
Middels deze intekening wordt uw organisatie in de gelegenheid gesteld aan te geven in welke mate uw organisatie gebruik wenst te maken van de subsidiemogelijkheden die het sectorplan biedt. U wordt gevraagd om per subsidiabele maatregel aan te geven hoeveel deelnemers uw organsatie verwacht op te leiden cq hoeveel trajecten u verwacht uit te voeren. Ten aanzien van de kosten en subsidie die hiermee gemoeid zijn, zullen wij in deze fase uitgaan van de maximale bedragen die door het Ministerie van SZW zijn toegekend. De aanmelding van deelnemers en aantallen trajecten is niet vrijblijvend. U dient een plan van aanpak mee te sturen waarin de opgegeven aantallen worden onderbouwd en toegelicht. Een format is hier beschikbaar. Naar aanleiding van de intekening zullen wij contact met u opnemen om tot een uitvoeringsovereenkomst te komen. Er dient derhalve commitment te zijn vanuit de directie van uw organisatie. Aan deze intekening kunnen tot het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst geen rechten worden ontleend.

Aandachtspunten bij het invullen:

  • Bij de maatregelen graag de totale aantallen invullen.
  • De subsidiabele kosten en subsidie worden automatisch berekend op basis van de begroting in het sectorplan. Indien u van mening bent dat de kosten veel hoger of lager uitvallen, dan kunt u dat aangeven in het veld opmerkingen of in het plan van aanpak.
  • De activiteit moet aantoonbaar additioneel zijn, dus bovenop wettelijke of reguliere opleidingen of reguliere vacatures.
  • De projectperiode is van 10 mei 2015 tot en met 9 mei 2017. De activiteiten komen alleen in deze periode voor subsidie in aanmerking. Voor de BBL wordt gevraagd de aantallen per instroomdatum in te vullen.
  • Er mag geen dubbele subsidie ontvangen worden voor de specifieke activiteitskosten, bijvoorbeeld vanuit de gemeente. Bij een BBL traject mag er dus geen andere loonkostensubsidie ontvangen worden. Wel mag er voor BBL-ers een bijdrage vanuit bv. de subsidieregeling praktijkleren aangevraagd worden. Voor wat betreft de cofinanciering van loonkosten van nieuwe werknemers (zie definitie) geldt dat het niet mag gaan om medewerkers waarvoor op grond van bijvoorbeeld de Participatiewet een (loonkosten)subsidie wordt verstrekt.
  • Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de NVRD.

> Naar het inteken formulier